Vedtægter

§ 1

Klubbens navn er Nakskov Sejlklub og dens formål er at fremme søsporten.

§ 2

Klubbens formål søges opnået ved at danne et bindeled mellem dem, der har interesse for søsporten ved afholdelse af kapsejlads. Motorbådssejlads og sammenkomster, samt forefaldende virksomhed i søsportens interesse.

§ 3

Medlemmer kan optages som aktive, juniorer, folkepensionister, familie eller støttemedlem, dog kan bådejere ikke være støttemedlemmer. Kun aktive medlemmer der er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Klubben kan kun optage medlemmer som juniorer under forudsætning af, at de er under 18 år og har forældres (værges) skriftlige tilladelse, samt kan dokumentere tilstrækkelig svømmefærdighed.

Alle aktive medlemmer har stemmeret med 1 stemme på klubbens generalforsamlinger, og ungdomsafdelingen er stemmemæssigt repræsenteret ved afdelingens leder.

Medlemmer der ønsker at overgå fra henholdsvis junior eller støttemedlem, kan frit overføres til aktivt medlem.

§ 4

Kontingent for aktive, familie og støttemedlemmer samt juniorer og folkepensionister bestemmes på forårsgeneralforsamlingen for hvert år for sig efter vedtagelse af budget og virksomhedsplan for sommeren.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden 1. juli, kan slettes og først genoptages i klubben, når restancen er betalt.

§ 5

Udmeldelse af klubben må ske skriftligt til kassereren.

§ 6

Klubbens opgaver varetages af bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan, hvis den skønner at en af de af generalforsamlingen pålagte aktiviteter kræver en særskilt afdeling, oprette en sådan.

Lederen af en sådan afdeling vælges for en periode på 2 år af generalforsamlingen.

Afdelingens regnskab føres af klubbens kasserer, og dens indtægter og udgifter føres på en særskilt konto i klubbens regnskab.

Tilskud der tilgår afdelingen eller klubben med adresse til den pågældende afdeling, føres på afdelingens konto.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen i forhold vedrørende afdelingens økonomi.

En afdeling kan ikke eje noget aktiv, men de aktiver som klubben har, kan også bruges vederlagsfrit af afdelingen.

Bestyrelsen kan give afdelingen brugerrettigheder over de effekter, klubben ejer og som den skønner nødvendig for afdelingens drift.

§ 7

Generalforsamlingen har, indenfor de i vedtægternes fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Der afholdes generalforsamling inden udgangen af marts måned, og kundgøres mindst 8 dage i forvejen med angivelse af dagsorden.

På generalforsamlingen aflægges beretning og revideret regnskab for det forløbne år. Efter vedtagelse af virksomhedsplan, samt budget og kontingent for det kommende år, foretages valg til bestyrelse (se § 9) samt 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.

Klubbens regnskabsår regnes fra 1. januar til 31. december.

Forslag, der ønskes til behandling og afstemning på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Alle afgørelser på generalforsamlingen – også de ekstraordinære – træffes ved simpelt stemmeflertal.

På forlangende af blot et enkelt medlem, skal afstemningen om et forelagt forslag være skriftlig.

Lovændringsforslag kan kun forelægges på en ordinær generalforsamling og kan kun endelig vedtages, når mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, indvarsles som nævnt i § 7 til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter den ordinære. På denne, kan de på den ordinære generalforsamling forelagte og foreløbig vedtagne lovændringsforslag, endelig vedtages uanset antallet af mødte medlemmer.

Ekstraordinære generalforsamling kan i øvrigt i påkrævet tilfælde, afholdes med mindst 2 dages varsel på forlangende af bestyrelsen, eller når der derom til formanden indsendes motiveret, skriftlig begæring, underskrevet af mindst 15 medlemmer.

§ 9

Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer.

Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges for 2 år, afgår 2 eller 3 hvert år.

Bestyrelsen kan kun pantsætte eller sælge klubbens ejendele, efter at en sådan disposition har været forelagt og vedtaget på en generalforsamling.

Et bestyrelsesmedlem, eller en gruppe af bestyrelsesmedlemmer, kan ikke disponere over mere end 10% af klubbens årlige kontingentindtægter pr. år, uden dispositionen har været forelagt på et bestyrelsesmøde og der vedtaget.

Vedoptagelse af lån i klubbens navn, kan bestyrelsen forpligte klubben efter forudgående generalforsamlingsbeslutning.

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, en kasserer og en sekretær samt fordeler i øvrigt opgaverne mellem sine medlemmer. Afgørelser på bestyrelsesmøderne træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.

Den fungerende formand indkalder til bestyrelsesmøderne.

§ 11

Klubbens flag er ”Dannebrog”, og dens stander er rød med hvis vinkel samt stjerne øverst foran vinklen. Klubbens emblem er dens stander.

§ 12

Et medlem kan kun ekskluderes af en generalforsamling, dog har bestyrelsen myndighed til at udelukke et medlem, som udviser usømmelig adfærd på klubbens område og plads, indtil førstkommende generalforsamling har taget stilling til sagen.

§ 13

Ved klubbens ophævelse realiseres dens ejendele og dens eventuelle formue gives til søsportens fremme, således som sidste generalforsamling måtte bestemme det.

Klubben kan kun opløses, hvis spørgsmålet har været på dagsordenen for en ordinær generalforsamling og vedtaget af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede; mindst halvdelen af de stemmeberettigede skal være til stede. Er dette ikke tilfældet, indvarsles som nævnt i § 7 til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter den ordinære. På denne, kan det på den ordinære generalforsamling forelagte og foreløbig vedtagne forslag, endelig vedtages ved almindeligt stemmeflertal, uanset antallet af mødte medlemmer.

§ 14

Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne enhver, der særlig har bidraget til at fremme klubbens virksomhed.

§ 1

Klubbens navn er Nakskov Sejlklub og den formål er at fremme søsporten.

§ 2

Klubbens formål søges opnået ved at danne et bindeled mellem dem, der har interesse for søsporten ved afholdelse af kapsejlads. Motorbådssejlads og sammenkomster, samt forefaldende virksomhed i søsportens interesse.

§ 3

Medlemmer kan optages som aktive, juniorer, folkepensionister eller passive, dog kan bådejere ikke være passive. Kun aktive medlemmer der er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Klubben kan kun optage medlemmer som juniorer under forudsætning af, at de er under 18 år og har forældres (værges) skriftlige tilladelse, samt kan dokumentere tilstrækkelig svømmefærdighed.

Alle aktive medlemmer har stemmeret på klubbens generalforsamlinger, og ungdomsafdelingen er stemmemæssigt repræsenteret ved afdelingens leder.

Medlemmer der ønsker at overgå fra henholdsvis junior eller passiv, kan frit overføres til aktivt medlem.

§ 4

Kontingent for aktive og passive medlemmer samt juniorer og folkepensionister bestemmes på forårsgeneralforsamlingen for hvert år for sig efter vedtagelse af budget og virksomhedsplan for sommeren.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden 1. juli, kan slettes og først genoptages i klubben, når restancen er betalt.

§ 5

Udmeldelse af klubben må ske skriftligt til kassereren inden regnskabsårets udgang.

§ 6

Klubbens opgaver varetages af bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan, hvis den skønner at en af de af generalforsamlingen pålagte aktiviteter kræver en særskilt afdeling, oprette en sådan.

Lederen af en sådan afdeling vælges for en periode på 2 år af generalforsamlingen.

Afdelingens regnskab føres af klubbens kasserer, og dens indtægter og udgifter føres på en særskilt konto i klubbens regnskab.

Tilskud der tilgår afdelingen eller klubben med adresse til den pågældende afdeling, føres på afdelingens konto.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen i forhold vedrørende afdelingens økonomi.

En afdeling kan ikke eje noget aktiv, men de aktiver som klubben har, kan også bruges vederlagsfrit af afdelingen.

Bestyrelsen kan give afdelingen brugerrettigheder over de effekter, klubben ejer og som den skønner nødvendig for afdelingens drift.

§ 7

Generalforsamlingen har, indenfor de i lovens fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Der afholdes generalforsamling inden udgangen af marts måned, og kundgøres mindst 8 dage i forvejen med angivelse af dagsorden.

På generalforsamlingen aflægges beretning og revideret regnskab for det forløbne år. Efter vedtagelse af virksomhedsplan, samt budget og kontingent for det kommende år, foretages valg til bestyrelse (se § 9) samt 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.

Klubbens regnskabsår regnes fra 1. januar til 31. december.

Forslag, der ønskes til behandling og afstemning på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Alle afgørelser på generalforsamlingen – også de ekstraordinære – træffes ved simpelt stemmeflertal.

På forlangende af blot et enkelt medlem, skal afstemningen om et forelagt forslag være skriftlig.

Lovændringsforslag kan kun forelægges på en ordinær generalforsamling og kan kun endelig vedtages, når mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, indvarsles som nævnt i § 7 til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter den ordinære. På denne, kan de på den ordinære generalforsamling forelagte og foreløbig vedtagne lovændringsforslag, endelig vedtages uanset antallet af mødte medlemmer.

Ekstraordinære generalforsamling kan i øvrigt i påkrævet tilfælde, afholdes med mindst 2 dages varsel på forlangende af bestyrelsen, eller når der derom til formanden indsendes motiveret, skriftlig begæring, underskrevet af mindst 15 medlemmer.

§ 9

Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer.

Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges for 2 år, afgår 2 eller 3 hvert år.

Bestyrelsen kan kun pantsætte eller sælge klubbens ejendele, efter at en sådan disposition har været forelagt og vedtaget på en generalforsamling.

Et bestyrelsesmedlem, eller en gruppe af bestyrelsesmedlemmer, kan ikke disponere over mere end 10% af klubbens årlige kontingentindtægter pr. år, uden dispositionen har været forelagt på et bestyrelsesmøde og der vedtaget.

Vedoptagelse af lån i klubbens navn, kan bestyrelsen forpligte klubben efter forudgående generalforsamlingsbeslutning.

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, en kasserer og en sekretær samt fordeler i øvrigt opgaverne mellem sine medlemmer. Afgørelser på bestyrelsesmøderne træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.

Den fungerende formand indkalder til bestyrelsesmøderne.

§ 11

Klubbens flag er ”Dannebrog”, og dens stander er rød med hvis vinkel samt stjerne øverst foran vinklen. Klubbens emblem er dens stander.

§ 12

Et medlem kan kun ekskluderes af en generalforsamling, dog har bestyrelsen myndighed til at udelukke et medlem, som udviser usømmelig adfærd på klubbens område og plads, indtil førstkommende generalforsamling har taget stilling til sagen.

§ 13

Ved klubbens ophævelse realiseres dens ejendele og dens eventuelle formue gives til søsportens fremme, således som sidste generalforsamling måtte bestemme det.

Klubben kan kun opløses, hvis spørgsmålet har været på dagsordenen for en ordinær generalforsamling og vedtaget af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede; mindst halvdelen af de stemmeberettigede skal være til stede. Er dette ikke tilfældet, indvarsles som nævnt i § 7 til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter den ordinære. På denne, kan det på den ordinære generalforsamling forelagte og foreløbig vedtagne forslag, endelig vedtages ved almindeligt stemmeflertal, uanset antallet af mødte medlemmer.

§ 14

Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne enhver, der særlig har bidraget til at fremme klubbens virksomhed.